Home > Vorming Training Opleiding > Basisopleidingen schuldbemiddeling
Klein lettertype instellen Normaal lettertype instellen Groot lettertype instellen
 

Basisopleidingen schuldbemiddeling

Wat en voor wie?

De basisopleiding schuldbemiddeling richt zich in de eerste plaats tot alle (toekomstige) hulpverleners van OCMW's en CAW's die actief zijn binnen budget- en schuldhulpverlening of occasioneel met mensen met budgetterings- en/of schuldenproblemen te maken hebben.

In een decreet van 24-07-1996, zijn enkele vereisten gesteld aan OCMW's en CAW's (met het oog op het krijgen of behouden van een erkenning als instelling voor schuldbemiddeling). Zo moeten zij beschikken over een maatschappelijk werker én een jurist/advocaat. Deze maatschappelijk werker en jurist moeten ofwel beschikken over minstens 3 jaar nuttige ervaring, ofwel moeten ze een opleiding van ten minste 60 uren gevolgd hebben. Deze opleiding wordt onder de naam 'Basisopleiding schuldbemiddeling' aangeboden door SAM, steunpunt Mens en Samenleving, en betreft dus deze opleiding. De personen die de opleiding succesvol beëindigen, krijgen een attest.

Ook hulpverleners betrokken bij de algemene sociale dienstverlening of andere deelwerkingen kunnen via het volgen van deze opleiding heel wat kennis vergaren en ervaringen opdoen die nuttig en zelfs nodig zijn in hun dagelijkse werkpraktijk.

Inschrijven voor de basisopleidingen

Je kan de basisopleiding schuldbemiddeling (10 lesdagen + halve dag zelfevaluatie) op diverse plaatsen in Vlaanderen volgen.

In 2019 gaat de basisopleiding door:

  • in het voorjaar: in Leuven, Gent en Antwerpen
  • in het najaar: in Antwerpen, Hasselt en Brugge

Klik hier voor meer informatie en om je in te schrijven.

Als een opleiding volzet is, kan je je toch nog altijd op een wachtlijst laten plaatsen door een mailtje te sturen naar hilde.maris@samvzw.be.

De 10 lesdagen vinden plaats op de locatie waarvoor je gekozen hebt. Op de 11e (halve) dag vindt er een zelfevaluatie plaats. Die gebeurt online en kan je afleggen op een zelfgekozen locatie. 

De kostprijs voor het volgen van deze 11-daagse opleiding bedraagt 1.150 euro voor de medewerkers binnen de erkende instellingen voor schuldbemiddeling (OCMW's, CAW's, en samenwerkingsverbanden) en 1.250 euro voor anderen.

Als er zich voor een bepaalde opleiding meer kandidaten aandienen dan er plaatsen zijn, worden (budget- en schuld)hulpverleners werkzaam bij de erkende instellingen voor schuldbemiddeling eerst toegelaten, vervolgens andere schuldbemiddelaars en ten slotte andere geïnteresseerden. 

Programma

De basisopleiding schuldbemiddeling behandelt de basisprincipes van de juridische en methodische materies waarmee budget- en schuldhulpverleners dagelijks te maken krijgen. De opleiding bestaat uit 2 grote luiken:

- de juridisch-technische aspecten van schuldbemiddeling. Het spreekt voor zich dat de complexe technische en juridische materie onmogelijk volledig aan bod kan komen. De materie is immers oneindig uitgebreid. Bovendien ontwikkelt en evolueert de juridische kennis en praktijk (wetgeving, rechtsleer, rechtspraak) dagelijks. We opteerden voor een basisopleiding waarbij de nadruk ligt op, enerzijds, kennisoverdracht en het inoefenen van de gedoceerde zaken tijdens elke lesdag en, anderzijds, het oplossen van casussen waarin diverse materies aan bod komen (vaak lesdagoverschrijdend).

- de methodische aanpak van schuldbemiddeling. De praktijk leert ons dat een duurzame en succesvolle schuldbemiddeling naast een juridische aanpak, staat of valt met de motivatie van de cliënt. Daarom wordt tijdens de opleiding ook veel aandacht besteed aan de methodische aanpak van het 'schuldbemiddelen'. Om de methodische vaardigheden van de cursisten aan te scherpen kiezen we tijdens deze opleiding voor de systeemtheoretische aanpak, aangevuld met de contextuele kijk op het benaderen van cliënten met een schuldenproblematiek. Deze benadering wordt uitgebreid met een aantal aspecten uit de consumentenpsychologie (met oog voor het aanscherpen van de weerbaarheid van de cliënt en eventueel gedragsverandering) en inzichten en vaardigheden uit de bemiddelings- en onderhandelingspraktijk.

Rekening houdende met de evaluaties van de voorbije jaren, is het programma van de basisopleiding schuldbemiddeling vanaf 2016 vernieuwd. Voor elke lesdag wordt strikter afgebakend welke kennis en vaardigheden aan bod moeten komen. Zo wordt vermeden dat de lesdagen overvol geraken. Om de opleiding nog meer toe te spitsen op de praktijk van (budget- en schuld)hulpverleners, worden bovendien drie halve dagen casusbesprekingen ingevoerd. Op deze halve dagen worden de aangeleerde juridische en methodische materies lesdagoverschrijdend ingeoefend. Tot slot worden de materies "bemiddelen en onderhandelen" en "consumentenpsychologie" ingekort en op elkaar afgestemd, en komen ze op dezelfde lesdag aan bod. Vanuit de consumentenpsychologie zullen vooral nog de elementen aan bod komen die betrekking hebben op het werken aan de gedragsverandering van cliënten.

Het programma van de 10 lesdagen ziet er tegenwoordig dab ook als volgt uit:

Lesdag

Inhoud/materies die behandeld worden:

1

V.M. Inleiding met maatschappelijke situering schuldenproblematiek, voorstelling van SAM, steunpunt Mens en Samenleving, en meer informatie over de doelstellingen en de praktische werkwijze binnen de basisopleiding schuldbemiddeling

N.M. Intake en het verloop van een dossier schuldbemiddeling (methodisch)

2

Sleutelfactoren voor een integraal, preventief en duurzaam werken in de budgethulpverlening en schuldbemiddeling

3

Algemeen juridisch kader: soorten verbintenissen  en schulden, geldigheidsvoorwaarden van overeenkomsten, de verschillende partijen, schuldendelging en uitdoving van schulden (met inbegrip van verjaring)

4

Marktpraktijken en consumentenbescherming

5

V.M. Het consumentenkrediet

N.M. Casusbesprekingen omtrent de materies die aan bod kwamen op de lesdagen 3, 4 en 5 (in de voormiddag)

6

De wetgeving inzake het hypothecair krediet

De inning van schulden: de minnelijke invordering, de gerechtelijke invordering en het beslagrecht

7

De invordering van fiscale schulden

De wet op de collectieve schuldenregeling

De wet continuïteit ondernemingen

Het faillissement

8

V.M. Huurschulden

N.M. Casusbesprekingen omtrent de materies die aan bod kwamen op de lesdagen 6, 7 en 8 (in de voormiddag)

9

V.M. Bemiddelen en onderhandelen

N.M. Bouwen aan gedragsverandering van cliënten

10

V.M. Sleutelfactoren voor een integraal, preventief en duurzaam werken in budgethulpverlening en schuldbemiddeling (vervolg op hetgeen aan bod kwam op dag 2)

N.M. Casusbesprekingen waarbij de focus ligt op de methodische aanpak

De verschillende lesdagen worden verzorgd door docenten die met hun beide voeten in de praktijk staan (schuldbemiddelaars, advocaten,...) en door beslagen academici.

Voor het volgen van de 10 lesdagen kan je kiezen uit één van de locaties waar de basisopleiding schuldbemiddeling georganiseerd wordt (zie hoger).

De 11e (halve) dag omvat een zelfevaluatie waarbij het de bedoeling is dat elke cursist een zicht krijgt op waar hij/zij staat in het kader van het behandelen van budget- en schuldhulpverleningsdossiers. De manier waarop deze zelfevaluatie wordt afgenomen, is vanaf 2016 aangepast. Concrete details hierover worden bekend gemaakt bij de start van de opleiding.

De cursisten die aan alle voorwaarden voldaan hebben, ontvangen het attest waaruit blijkt dat zij de door de Vlaamse overheid erkende basisopleiding schuldbemiddeling gevolgd hebben. 

Als je nog praktische vragen hebt, kan je ze stellen aan Hilde Maris, administratieve medewerker vorming: hilde.maris@samvzw.be

Als je vragen eerder van inhoudelijke aard zijn, kan je ze stellen aan Jan Vansantvoet, stafmedewerker VTO en publicaties :