Klein lettertype instellen Normaal lettertype instellen Groot lettertype instellen
 

Studiedagen

Studiedag "Inspiratiedag Gezond Budget " (4 december 2018) VOLZET

Omgaan met geld is een complexe zaak. Voor mensen met een (vermoeden van) verstandelijke beperking is deze uitdaging nog groter. Gezond budgetteren vergt immers vaardigheden als abstract redeneren, lange termijn denken, rekenvaardigheden en digitale kennis. DIt betekent ook dat  praktijkwerker die deze bijstaan voor een aantal uitdagingen komen te staan. Werken aan een gezond budget met mensen met (een vermoeden van) een beperking vraagt immers een aanpak met andere accenten. Tijdens deze inspiratiedag kan je o.a. kennismaken met: goede praktijken die jongeren leren omgaan met geld,  concrete signalen die kunnen wijzen op een beperking bij cliënten, concrete handvatten voor een gepaste begeleiding en bewindvoering in de praktijk.


Studiedag 'De bescherming van consumenten in de (recente) rechtspraktijk: hoe gebruik ik dit in schuldendossiers?' (reeds voorbij)

Schuldbemiddeling omvat ook (alvorens passende afbetaalplannen te onderhandelen) het nagaan van de gegrondheid van de schuld, en desgevallend het betwisten van (een deel van) de schuld of de cliënt adviseren over de te volgen juridische procedure om zijn gelijk te halen. Naast specifieke wetgeving (bv. wetgeving inzake consumentenkrediet, huurwetgeving enz.) biedt vaak ook  BOEK VII van het Wetboek Economisch Recht (WER) de nodige handvaten om de gegrondheid van de schulden na te gaan. Omdat er op wetgevend vak veel veranderingen zijn doorgevoerd, en omdat rechtspraak van het Europees Hof van Justitie bepaalde twistpunten heeft uitgeklaard, leek het nuttig om middels een studiedag de schuldbemiddelaars op het terrein een overzicht te bieden van de voornaamste veranderingen, en hoe ze hiermee in de praktijk verder aan de slag kunnen gaan.


Studiedag ‘Het irrationele financiële gedrag van consumenten’ (reeds voorbij)

De rede dient veel meer om het gedrag te rechtvaardigen dan om het te leiden.” (Gustave le Bon, Frans socioloog en psycholoog, 1841-1931) Als budget- en/of schuldhulpverlener zit je ongetwijfeld soms met de handen in de haren: hoe is het mògelijk dat mijn cliënt zich alweer heeft laten verleiden tot een onnodige uitgave? Maar hoe zit het met jouw eigen financieel gedrag: is dat altijd rationeel verantwoord? Financieel gedrag is blijkbaar niet altijd het resultaat van een rationeel en bewust (denk)proces: er kunnen ook onbewuste en psychologische factoren meespelen. Wat leert het wetenschappelijk onderzoek ons hierover? Heeft armoede bv. een impact op het nemen van financiële beslissingen? En op welke manier kunnen we als hulpverlener aan de slag met deze kennis, zowel preventief als curatief? Omdat het zinvol is om stil te staan bij deze vragen en hierover na te denken, organiseerde het Vlaams Centrum hierover een studiedag.


Studiedag “Preventief werken rond schulden” (reeds voorbij)

Op deze studiedag werd stilgestaan bij het voorkomen van (het hervallen in) schuldoverlast. Er werd een theoretisch kader geboden over wat "wenselijke preventie" is maar ook zeer concrete praktijkvoorbeelden kwamen aan bod via verschillende workshops. Wil je over dit onderwerp meer weten, ga dan zeker ook naar het onderdeel preventie van deze website. Hier vind je onder andere een "Basisnota Schuldpreventie" met een opdeling naar verschillende mogelijke doelgroepen. Ook reeds bestaande "good practices" inzake de het voorkomen van schuldproblemen kan je  er terug vinden.

 


Studiedag "Van voorlopig bewind tot beschermingsmaatregelen op maat" (reeds voorbij)

De wet van 17 maart 2013 “tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid” is op 1 september 2014 in werking getreden. Deze wet hanteert een nieuwe filosofie inzake de juridische bescherming van personen die wegens hun gezondheidstoestand geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om zelfstandig hun belangen (van vermogensrechtelijke of niet-vermogensrechtelijke aard) zelf waar te nemen. Essentieel is dat een oplossing op maat van de beschermde persoon uitgewerkt moet worden, met respect voor diens autonomie. Hoe dit uitgangspunt door deze nieuwe wet geconcretiseerd werd, wat de vernieuwingen waren t.o.v. de wet op het voorlopig bewind en wat de gevolgen hiervan zijn voor de praktijk van schuldbemiddelaars, kon je ontdekken op deze studiedag.

 


Studiedag "Vrijwilligers in de budget- en schuldhulpverlening, beleidsaspecten, (juridische) aandachtspunten en praktische tips" (reeds voorbij)

Deze studiedag had de ambitie een inspiratiedag te zijn voor de erkende instellingen voor schuldbemiddeling, of ze reeds met vrijwilligers werken of (eventueel) overwegen om ermee te gaan werken. Vrijwilligers kunnen namelijk, binnen de budget- en schuldhulpverlening, ingezet worden op diverse terreinen, zowel in het preventief werken als in de vorm van ondersteuning bij de individuele hulpverlening en bij het groepswerk. Ter gelegenheid van deze studiedag, werd er een 200 pagina’s tellend boekje op de markt gebracht met dezelfde titel. Hierin staat uitgebreider omschreven wat de randvoorwaarden zijn, welke wetgeving relevant is, waar je aan moet denken, waarmee je best rekening houdt, enz. maar bevat ook een uitgeschreven tekst van de praktijkvoorbeelden die naar voor geschoven zijn tijdens de studiedag. Het cahier is het vierde in de rij van cahiers die het Vlaams Centrum Schuldenlast reeds uitgegeven heeft, te samen met Politeia. Volg hierna volgende link om het cahier te bestellen. Je kan hier ook al de inhoudstafel van het cahier (pdf, 253 KB) downloaden en nakijken.


Studiedag "Let op, gezondheid kost ook geld!" (reeds voorbij)

Deze studiedag introduceerde de deelnemers in de sector van de (gezondheids)zorg en in de welzijnssector (in het bijzonder de sector van de erkende instellingen voor schuldbemiddeling). Bruggen werden gelegd tussen beide sectoren, met een bijzondere aandacht voor de financiële kant van (gezondheids)zorgschulden. Naar aanleiding van deze studiedag werd een cahier gepubliceerd dat volledig aan dit thema gewijd is. Ga naar het onderdeel publicaties van onze website voor meer informatie over dit cahier.

 


Studiedag “Eerste Hulp bij Schulden” (reeds voorbij)

Mensen met schulden zijn naast schuldenaar ook cliënt, klant, werknemer, lid van een organisatie, patiënt. Hoe ga je hier als organisatie, werkgever, hulpverlener mee om? Hoe help je een persoon met schulden? Wat kan een schuldeiser doen? Wat kan een schuldenaar doen? Wat moet je zeker vermijden? En naar wie kan je doorverwijzen voor gepaste hulpverlening? Op deze studiedag werd het het cahier "Eerste Hulp Bij Schulden" gepresenteerd dat een antwoord biedt op deze vragen. Ga naar het onderdeel publicaties van onze website voor meer informatie over dit cahier.

 


Studiedag “Het kind van de rekening” (reeds voorbij)

Op deze studiedag werd het cahier "Het kind van de rekening" voorgesteld aan het grote publiek. Deze publicatie vraagt aandacht voor de bijzonder moeilijke situatie van kinderen die opgroeien in een gezin met schuldenlast. Het bestaat uit twee delen: enerzijds is er een schets van het leven van de tienjarige Lars, gebaseerd op ware feiten; anderzijds is er een methodologisch deel, waarin begrippen en vaardigheden uit de contextuele hulpverlening worden gelinkt aan het verhaal van Lars. In de publicatie wordt benadrukt hoe cruciaal het is het kind te betrekken bij het parcours van de hulpverlening – een traject dat zich vaak over een lange periode uitstrekt als het om schuldhulpverlening gaat. Ga naar het onderdeel publicaties van onze website voor meer informatie over dit cahier.