Home > E-Zine > Schuldbriefing nr. 40
Klein lettertype instellen Normaal lettertype instellen Groot lettertype instellen
 

Schuldbriefing nr. 40

Nieuwe contactpersonen bij de afdeling Welzijn en Samenleving van de Vlaamse overheid

De afdeling Welzijn en Samenleving van de Vlaamse overheid voerde in 2013 gesprekken rond haar kernopdrachten (beleidsadvisering, erkennen, subsidiëren, armoedebestrijding, hulp- en dienstverlening aan gedetineerden) en de manier waarop deze uitgevoerd moeten worden. Zo werden o.m. gesprekken gevoerd over hoe de dienstverlening verbeterd kan worden, hoe innovatiever gewerkt kan worden en hoe een betere samenwerking met partners mogelijk is. Naar aanleiding hiervan werd beslist om de afdeling te reorganiseren. Concreet betekent dit dat zowel de afdelingsstructuur als de takenpakketten van verschillende medewerkers binnen de afdeling Welzijn en Samenleving worden gewijzigd. Wil je weten wie vanaf januari 2014 bevoegd is voor de erkenning als instelling voor schuldbemiddeling van jouw OCMW/CAW of voor de subsidiëring van de regionale samenwerkingsverbanden van instellingen voor schuldbemiddeling? Lees dan de afdelingsbrochure (pdf, 1.93 MB) die de afdeling Welzijn en Samenleving opmaakte.


Structurele financiering samenwerkingsverbanden van instellingen voor schuldbemiddeling principieel goedgekeurd

De Vlaamse Regering heeft op 6 december 2013 de eerste principiële goedkeuring gegeven aan een ontwerpbesluit dat de huidige projectmatige subsidiëring van de regionale samenwerkingsverbanden van instellingen voor schuldbemiddeling vervangt door een structurele financiering. Dit ontwerpbesluit werd voor advies voorgelegd aan de Raad van State. Na de definitieve goedkeuring hiervan kunnen de regionale samenwerkingsverbanden vanaf 1 januari 2014 een structurele subsidie ontvangen. Het bedrag van de subsidie is gebaseerd op het aantal inwoners in het werkingsgebied van het samenwerkingsverband. Om in aanmerking te komen voor deze structurele subsidie zullen de samenwerkingsverbanden moeten beschikken over een meerjarenbeleidsplan dat goedgekeurd werd door de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Op basis van dit goedgekeurd meerjarenbeleidsplan kunnen de samenwerkingsverbanden dan jaarlijks een subsidieaanvraag indienen.


Dag zonder Krediet 2013 alweer voorbij...

De Dag zonder Krediet 2013 is alweer voorbij (maar de nood aan schuldpreventie uiteraard niet!). In het laatste weekend van november trokken tal van medewerkers en vrijwilligers van OCMW's en CAW's en andere verenigingen (zoals Verenigingen waar Armen het Woord Nemen) de straten op om de mensen te wijzen op de gevaren van "gemakkelijk krediet" en de risico's op schuldoverlast. Dit gebeurde in Vlaanderen voor het eerst onder de coördinatie van de 15 regionale samenwerkingsverbanden van instellingen voor schuldbemiddeling. Er werden brochures en pennen uitgedeeld en soms werd ook straatanimatie, een wedstrijd of een andere sensibiliseringsactie georganiseerd teneinde het thema onder de aandacht van het brede publiek te brengen. Daarnaast werden ook de beleidsaanbevelingen van het Platform Dag zonder Krediet bekend gemaakt. Lees meer.


Ondertekening nieuw consumentenakkoord in de energiesector

Het is ondertussen reeds van 2004 geleden dat het eerste Akkoord in de energiemarkt gesloten werd, wat destijds onder andere een antwoord bood op agressieve verkooptechnieken (aan huis, op openbare markten, op parkings van en in grootwarenhuizen, overheen de telefoon enzomeer). De Wet betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument (WHPC) bood destijds onvoldoende antwoorden op deze problemen.  Dergelijk Akkoord bevat gedragsregels die de leveranciers moeten naleven ten opzichte van de consumenten en is een aanvulling op de wettelijke bescherming van de consument in de energiemarkt. Hierbij houdt men er rekening mee dat het naleven van de regels in het Akkoord wordt beschouwd als een eerlijke handelspraktijk in de zin van de Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (WMPC) (destijds: de WHPC) (waardoor ze -indirect- ook voor rechtbanken kunnen worden ingeroepen) en dat de Economische Inspectie van de FOD Economie toeziet op de naleving van het Akkoord. Hoewel elke (niet-onredelijke) uitbreiding van de rechten van de consument kan toegejuicht worden, waren er ook wel kritische noten bij deze uitbreiding in de pers te horen, onder andere van een kleinere energieleverancier die de uitbreiding “te mager” vond omdat onder meer geen paal en perk werd gesteld aan de veelvouden aan (vaste en variabele) tariefplannen. De nieuwigheden en krachtlijnen van het gewijzigde Akkoord, dat in werking treedt op 01/01/2014, zijn in elk geval de volgende:

1.    Alle leveranciers zullen eenmaal per jaar aan hun klanten laten weten wat de goedkoopste tariefformule is die ze, rekening houdend met hun verbruik, in huis hebben. De consument kan hierna onmiddellijk en zonder kosten overstappen naar dit lager tarief.

2.    De consument krijgt nog meer mogelijkheden om te vergelijken en over te stappen. Alle leveranciers zullen op hun eigen website een tariefsimulator zetten die voldoet aan de criteria van de CREG en waarmee de kostprijs van gas en elektriciteit bij deze leverancier kan worden berekend. Er staat ook telkens een link naar de tariefsimulator van de gewestelijke regulatoren. Bij een switch mogen ook nooit meer schadevergoedingen worden gevraagd, zelfs wanneer de wettelijke opzegtermijn van één maand niet werd gerespecteerd.

3.    Leveranciers zullen ook zelf interesten betalen wanneer een terugbetaling aan de consument niet tijdig gebeurt.

4.    De consument kan voortaan altijd vragen om zijn slot- of afrekeningsfactuur uit de domiciliëring uit te sluiten.

5. Het Akkoord zorgt tot slot ook voor meer duidelijkheid over de verlenging van contracten van bepaalde duur. Wanneer een contract stilzwijgend wordt verlengd, mag dit nooit aan een hoger tarief. Wanneer bij een contract van bepaalde duur de leverancier, naar aanleiding van het einde van het contract, een verlengingstarief voorstelt, dan moet de consument hier uitdrukkelijk mee instemmen. Doet de consument dit niet, dan kan de leverancier wel verder blijven leveren, maar dan enkel aan het goedkoopste tarief voor het equivalent product van bepaalde duur dat hij op dat moment op de markt aanbiedt.


Wees klaar voor SEPA: vanaf 1 februari 2014 zal de overstap rond zijn!

Vanaf 1 februari 2014 moeten overschrijvingen en domiciliëringen voldoen aan nieuwe Europese wetsbepalingen en aan de normen van de Single Euro Payments Area (SEPA). Het is de bedoeling dat burgers, bedrijven en andere economische actoren betalingen in euro kunnen doen en ontvangen, binnen Europa, binnen of buiten de nationale grenzen, onder dezelfde voorwaarden en met dezelfde rechten en verplichtingen, ongeacht waar ze zich bevinden. In jouw praktijk ben jij het natuurlijk al gewoon om met de Europese IBAN-nummers van 16 tekens en de bijhorende BIC-codes te werken. Maar misschien wil je toch nog even nalezen waarvoor deze afkortingen exact staan? Of misschien vraag je jou af hoe het nu exact zit met de Europese domiciliëring: op welke punten heeft dit een betere bescherming van de consument tot gevolg? Op de website www.sepabelgium.be vind je antwoorden op deze vragen. Je kan de interessante brochure over domiciliëringen ook hier (pdf, 270 KB) downloaden.


NMBS en “zwartrijders” ...

Sinds halfweg 2012 kreeg het VCS bij haar juridische helpdesk meer en meer meldingen over de invordering door de NMBS, via een gerechtsdeurwaarderkantoor, van aanzienlijke sommen naar aanleiding van “zwartrijden”. Juridische vragen die hierbij o.a. gesteld werden: Wat is de toepasselijke verjaringstermijn?  Mag de NMBS zomaar een “toeslag” van 200 euro aanrekenen? Enz. Gelet op de hoeveelheid meldingen, en het feit dat in bepaalde gevallen zelfs een collectieve schuldenregeling werd overwogen enkel en alleen omwille van een schuld bij de NMBS, besliste het VCS de kwestie juridisch te onderzoeken in een nota alsook om de NMBS te contacteren om over deze materie te overleggen. Dit leidde tot de vaststelling dat de NMBS meent het recht aan haar kant te hebben en niets onwettig te doen terwijl het VCS toch bepaalde kanttekeningen heeft bij hun juridische argumentatie. Erkende instellingen voor schuldbemiddeling kunnen hierover meer lezen op ons << expert-extranet >>.


Tips om zuinig te stoken

Op 8 november lanceerde het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie de campagne “Stook zuinig”. Die campagne roept op om jouw centrale verwarmingsinstallatie regelmatig te laten nakijken door een vakman. Zo ben je zeker van een veilige, milieuvriendelijke en zuinige werking van jouw installatie. Voor meer informatie, zie http://www.lne.be/campagnes/stook-zuinig/stook-zuinig/de-nieuwe-onderhoudsregels/de-regelgeving-samengevat. Er worden ook tips om zuinig te stoken aangereikt, die zowel voor jou als voor jouw cliënten nuttig kunnen zijn. Zie http://www.lne.be/campagnes/stook-zuinig/stook-zuinig/tips-om-zuinig-te-stoken.


Nieuwe Wikifin-campagne over het thema wonen

De FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) startte onlangs een nieuwe campagne over het thema "Wonen" op haar website www.wikifin.be. Dit is een onderdeel van haar ruimere programma rond financiële vorming. Consumenten worden een leven lang geconfronteerd met vragen over hun woning. Moet ik een brandverzekering afsluiten voor een kot? Maak ik het best een plaatsbeschrijving op als ik een woning huur? Wat is de beste keuze: huren of kopen? Waar moet ik rekening mee houden als ik een woning koop? Hoeveel kan ik lenen en wanneer doe ik er het best aan mijn hypotheeklening te heronderhandelen? De nieuwe campagne van de FSMA wil consumenten helpen bij het zoeken naar antwoorden op deze vragen. Tegelijkertijd wil men www.wikifin.be meer bekendheid geven en de consumenten ertoe aanzetten naar deze site te surfen als zij een antwoord zoeken op geldgerelateerde vragen. Mochten zij geen antwoord vinden op de site, dan kunnen zij hun vraag mailen naar één van de Wikifin-deskundigen. Dit is de tweede campagne die Wikifin.be dit jaar lanceert. In mei 2013 was er reeds een eerste campagne over het thema "Pensioenen". Bovendien wordt de site www.wikifin.be continu verder uitgebouwd: geregeld worden nieuwe checklists en teksten online geplaatst. Op heden zijn aan de bestaande lijst met levensmomenten al twee nieuwe thema's toegevoegd, nl. "Uit elkaar gaan" en "Met kinderen". Voortaan is er dus ook uitgebreide informatie beschikbaar over het thema "Wonen". Voor meer informatie, zie www.wikifin.be.


Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen in werking

Op 1 januari 2014 zal het Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen in werking treden. Bedoeling is om in de private huurmarkt uithuiszettingen te vermijden. Dit doet ze door in bepaalde gevallen en onder bepaalde voorwaarden een geldelijke tussenkomst toe te kennen in geval van betalingsachterstand van een huurder. Deze tussenkomst is evenwel beperkt tot 3 maanden huur en enkel een verhuurder die aangesloten is bij het Fonds kan een aanvraag indienen. De aansluiting kost eenmalig 75 euro per huurcontract en gebeurt op vrijwillige basis. Het is dus niet verplicht en niet alle verhuurders zullen op het Fonds een beroep kunnen doen bij een betalingsachterstand van één van hun huurders. De procedure gaat als volgt:

De aansluiting bij het Fonds:

 • Binnen de 2 maanden na ondertekening van het huurcontract dat valt onder het regime van de Woninghuurwet en aangaande een woning gelegen in het Vlaams gewest die voldoet aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woningkwaliteitsvereisten (art. 5 Vlaamse Wooncode);
 • moet een aanvraagformulier ingediend worden vergezeld van een kopie van de geregistreerde huurovereenkomst;
 • waarna, indien de aanvraag volledig is, de verhuurder gevraagd wordt 75 euro (jaarlijks geïndexeerd) te betalen, een bedrag dat niet ten laste van de huurder mag worden gelegd;
 • waarna de verhuurder is aangesloten zodra hij die betreffende som heeft betaald.

Beroep doen op het Fonds en verder verloop procedure:

 • Zodra er een huurachterstand is van 3 maanden, dient de verhuurder binnen de 20 dagen een vordering voor de Vrederechter te brengen houdende een vordering tot ontbinding van de huurovereenkomst en uithuiszetting omwille van de betalingsachterstand;
 • waarna het Fonds hiervan op de hoogte wordt gesteld.
 • Indien de vrederechter uitstel van betaling/afbetaalplan verleent met een maximum van 12 maanden;
 • zal het Fonds een gerechtsdeurwaarder aanstellen in wiens handen de huurder moet betalen conform het door de rechter toegestane betalingsplan voor de achterstallen, waarna;
 • ofwel de huurder correct alle betalingen uitvoert en het Fonds niet moet tussenkomen;
 • ofwel de huurder het betaalplan niet volgt, waardoor het Fonds in werking treedt en de op dat moment niet-betaalde bedragen zal uitkeren in handen van de gerechtsdeurwaarder, met een maximum van 3 maanden huur en met een absolute bovengrens van 2.700 euro (jaarlijks geïndexeerd) per huurovereenkomst.
 • Na tussenkomst van het Fonds, zal de betrokken gerechtsdeurwaarder de door de huurder gestorte bedragen (indien er zijn) samen met de tussenkomst van het Fonds overmaken aan de verhuurder;
 • waarna het Fonds in de rechten treedt van de huurder wat de betreffende achterstallen waarvoor ze tussenkwam, en die het Fonds dan vervolgens in principe kan terugvorderen bij de huurder,
 • tenzij de huurder een leefloon heeft, of bestaansmiddelen gelijk aan of minder dan dat bedrag, tenzij de huurder minstens 3 maanden ononderbroken arbeidsongeschikt is, tenzij de huurder minstens 3 maanden onvrijwillig volledig werkloos is of tenzij de kosten van de terugvordering het terug te vorderen bedrag overschrijden, gevallen waarin dus geen terugvordering ten aanzien van de huurder zullen gebeuren.

Klik hierna voor het Besluit van de Vlaamse Regering van 04/10/2013 houdende instelling van een tegemoetkoming van het Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen (pdf, 100 KB).

 


Naar een socialer waterbeleid

Op 1 januari 2014 treden nieuwe sociale maatregelen in werking inzake de verdeling aan huis van drinkwater. De vernieuwde regelgeving legt de procedures vast voor het geval de waterverbruiker een wanbetaler is, bepaalt de gevallen waarin een afsluiting van de watertoevoer mogelijk is en voorziet in nog andere maatregelen voor een betere bescherming van kwetsbare doelgroepen.

Bij wanbetaling moet de voorziene procedure minimaal volgende elementen bevatten:

 • de versturing van een herinneringsbrief en een aangetekende ingebrekestelling;
 • een voorstel tot afbetalingsplan door de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk;
 • de regeling voor een sociale begeleiding door het OCMW of de door de huishoudelijke abonnee gekozen erkende schuldbemiddelaar.

Enkel in volgende gevallen zal kunnen worden over gegaan tot afsluiting door de exploitant op eigen initiatief:

 • bij werkzaamheden voor herstelling, vernieuwing, wijziging, verplaatsing, onderhoud of exploitatie van het openbaar waterdistributienetwerk, zolang die toestand duurt;
 • bij een onmiddellijke en ernstige bedreiging voor de volksgezondheid, zolang die toestand duurt;
 • als de huishoudelijke abonnee of de eigenaar bij een bedreiging voor de volksgezondheid en de veiligheid van de watervoorziening als vermeld in artikel 6, § 2, vierde lid, en § 4, tweede lid, weigert gevolg te geven aan de geadviseerde herstelmaatregelen voor het huishoudelijk leidingnet;
 • als de huishoudelijke abonnee niet toestemt in of zich verzet tegen de keuring van het huishoudelijk leidingnet, vermeld in artikel 4, § 2, 1°, en de inventarisatie, controle- en onderhoudstaken, vermeld in artikel 7, § 1 en § 2;
 • als uit de keuring van het huishoudelijk leidingnet, vermeld in artikel 4, § 2, 1°, blijkt dat die niet conform is;
 • bij fraude door de huishoudelijke abonnee of de eigenaar.

 

In volgende gevallen zal een afsluiting slechts kunnen na tussenkomst van de Lokale Adviescommissie (LAC):

 • bij een onroerend goed dat onbewoond is of in onbruik is;
 • als de huishoudelijke abonnee of de eigenaar weigert om aan de exploitant of zijn aangestelde toegang te geven tot de ruimte waarin de watermeter is opgesteld voor de controle van de watermeter en van de aansluiting;
 • als de huishoudelijke abonnee weigert om met de exploitant een regeling uit te werken voor de betaling van openstaande facturen of de regeling niet nakomt;
 • wanneer de verbruiker weigert om de door de Vlaamse Regering vastgelegde procedures voor de tegensprekelijke overname van de waterlevering of voor een vernieuwde indienststelling van de waterlevering, na te leven.

Nieuw is verder bijvoorbeeld ook dat de watermaatschappijen dossiers waarbij een gebruiker weigert een tegensprekelijke overname van de waterlevering te regelen, naar de LAC’s moeten sturen indien ze willen afsluiten. De LAC’s hebben verder voortaan dertig dagen om te beslissen over een dossier in plaats van veertien. Ook zijn de watermaatschappijen verplicht om niet alleen de klant die in gebreke blijft te verwittigen van een nakende afsluiting, maar ook de gebruikers die van de klant in kwestie afhankelijk zijn zoals huurders.

Interessant hierbij is dat op vraag van de bevoegde minister de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) een vervolg zal ontwikkelen op de campagne ‘Goed geregeld = geld gespaard’ van 2012 om iedereen goed te informeren over de zonet vernoemde bijkomende sociale maatregelen.

Klik hierna voor de gecoördineerde versie van het Decreet van 20/12/1996 tot regeling van de rol van de lokale adviescommissie in het kader van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water (pdf, 85 KB). Klik hierna voor het vernieuwde Decreet van 24/05/2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending (pdf, 172 KB). Klik hierna voor het vernieuwde Besluit van 13/12/2002 houdende reglementering inzake de kwaliteit en levering van water, bestemd voor menselijke consumptie (pdf, 55 KB) van de Vlaamse regering.

 


Huishoudbudgetonderzoek in een nieuw kleedje

Het huishoudbudgetonderzoek (HBO), dat wordt uitgevoerd door de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie van de FOD Economie, geeft een gedetailleerd beeld van de structuur van de gemiddelde uitgaven van de huishoudens in België. Deze enquête werd in 2012 hervormd om cijfers van betere kwaliteit te kunnen produceren, die beter aansluiten bij de vragen van de belangrijkste gebruikers en die sneller volgen op de periode van de gegevensverzameling. Enkele interessante bevindingen uit het rapport betreffende het jaar 2012 zijn:

→  In 2012 bedroegen de gemiddelde uitgaven van huishoudens in België bijna 35.500 euro.

Huishoudens besteedden 15,1 % van hun budget aan uitgaven voor voedings- en genotsmiddelen (ongeveer 5.400 euro per jaar), oftewel 13,2 % aan uitgaven voor voeding en niet-alcoholische dranken, 1,3 % aan alcoholische dranken en 0,7 % aan tabak.

→  Toch ging het grootste deel van de uitgaven (35 %) naar de woonkosten:

 • 28,7 % of 10.150 euro voor de woning zelf: de huur (werkelijk betaald voor huurders of 'geschatte' huur voor eigenaars), kosten en energie-uitgaven, onderhoud en herstelling van de woning;
 • 6,3 % of 2.250 euro voor de aankoop van meubels en van huishoudtoestellen, dagelijks onderhoud (huishoudproducten), gereedschap voor huis en tuin,...

→  Vervoer en communicatie vormden eveneens een belangrijke uitgavenpost (15 %), naast persoonlijke verzorging en diensten (10,9 %), cultuur en vrije tijd (8,5 %), horeca (bijna 6 %), kleding en schoeisel (5 %) en gezondheid (4,2 %).

Voor meer informatie, zie http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/arbeid_leven/budget/.

 


Het maximum uit het minimum halen. Overlevingsstrategieën van mensen met een te beperkt inkomen

Welke overlevingsstrategieën hanteren gezinnen wanneer ze gedurende een lange periode met een te laag inkomen moeten rondkomen en welke gevolgen dit heeft voor hun maatschappelijke participatie? Lees hierover meer in de tekst “Het maximum uit het minimum halen. Overlevingsstrategieën van mensen met een te beperkt inkomen. Samenvatting” (samenvatting onderzoek uitgevoerd door Cebud / Thomas More). Lees hier ook het interessante artikel “Overleven met een beperkt inkomen. Wat betekent dit voor kinderen en jongeren?


Schuldenproblematiek bij kwetsbare jongeren. Een kwalitatief onderzoek naar kwetsbare jongeren met schulden in Rotterdam

Onderzoek naar de schuldenproblematiek bij kwetsbare jongeren in Rotterdam geeft aan dat een samenspel van individuele kenmerken, gezinskenmerken en groepskenmerken zorgt voor schuldoverlast bij het volwassen worden. Daarnaast stelt de samenleving eisen en veronderstelt vaardigheden, die bij sommige jongeren onvoldoende aanwezig zijn. Opmerkelijk hierbij is dat de overgang naar meerderjarigheid een scharniermoment is voor veel jongeren: men is juridisch volwassen maar niet of te weinig voorbereid op financiële zelfstandigheid. Vooral jongeren die een abrupte overgang beleven naar een zelfstandig leven, krijgen het moeilijk om zich aan te passen. Hulpverleners geven aan dat ze ondanks hun praktische en morele steun jongeren moeten motiveren om daadwerkelijk in actie te komen. Ze hebben angst voor schulden en gaan de confrontatie het liefst uit de weg. De motivatie die nodig is om de zaken daadwerkelijk aan te pakken, moet groeien. Eens de jongeren over de eerste drempel heen zijn, ervaren zij hulpmiddelen om hun papieren te ordenen en een schuldenoverzicht als geruststellend. Een schuldenoverzicht is een begin van grip krijgen op je schulden. Wanneer jongeren ook leren op langere termijn te denken, is men op de goede weg. Daarnaast kunnen rust en voorspelbaarheid stress reduceren en het vermogen verhogen om de situatie in handen te nemen. Praktische en emotionele steun, die zij weinig in hun informele netwerk vinden, zijn voor jongeren erg belangrijk. Download hier (pdf, 553 KB) het integrale rapport “Schuldenproblematiek bij kwetsbare jongeren. Een kwalitatief onderzoek naar kwetsbare jongeren met schulden in Rotterdam


MoneyWise: rolmodellen voor de klas

MoneyWise wil jongeren op een taboedoorbrekende manier bewust maken van het belang van financiële kennis en ook inzicht geven in het ontstaan van schulden, kopen op afbetaling en omgaan met groepsdruk. Het betreft meer concreet een peer education programma waarbij jonge rolmodellen in dialoog gaan met scholieren over de sociaal-emotionele kant van geld en de eigen verantwoordelijkheid hierin. In het kader van de estafette armoede- en schuldenaanpak bezocht de Nederlandse staatssecretaris Klijnsma het Merewade College in Gorinchem voor de lancering van dit programma. Voor een verslag in quotes en foto’s, zie http://www.nibud.nl/actueel-inspirerend/berichten/bericht/artikel/een-gesprek-over-geld-en-groepsdruk.html?utm_medium=email&utm_campaign=Preventie&utm_content=Nibud+&utm_term=Preventie&utm_source=prof_nb_okt+13&utm_name=Blog+MoneyWise.


10 vragen over opvoeden met geld

Heeft zakgeld geven voor de leeftijd van 10 jaar zin? Hoe kan ik mijn kinderen leren om impulsaankopen te voorkomen? Is het een goed idee om zakgeld te gebruiken als beloning of als straf? Deze en een aantal andere interessante vragen over het “opvoeden met geld” worden door OIVO beantwoord, zie http://www.oivo-crioc.org/show_doc.php?doc=6976&lang=NL.


SOS Schulden op school hekelt schuldinning via incassobureaus

De vzw SOS Schulden op School stelt in haar meest recente nieuwsbrief een aantal pertinente vragen bij het feit dat steeds meer scholen (ondertussen al 600!) incassobureaus inschakelen voor de invordering van onbetaalde facturen. Download hier de nieuwsbrief van deze vzw.


ECC België waarschuwt tegen agressieve verkoopspraktijken Elderzzz

Het Europees Centrum voor de Consument waarschuwt voor de agressieve verkoopspraktijken die het Nederlandse bedrijf Elderzzz hanteert. Dit bedrijft biedt Belgische consumenten namelijk een “gratis” kennismakingspakket aan. Dit gratis kennismakingspakket blijkt echter een dure zaak. Samen met het kennismakingspakket verstuurt Elderzzz immers een jaarkaart én een factuur ten bedrage van € 99,95. Kan dit zomaar? Natuurlijk niet, voor meer informatie zie: http://www.eccbelgie.be/elderzzz-gebruikt-agressieve-verkoopspraktijken-s76831.htm.

 


Cadeaus kopen op het internet: vermijd oplichters

Vond je het ideale eindejaarsgeschenk aan een aantrekkelijke prijs terug op het internet maar twijfel je of de site betrouwbaar is? Om jou bij dit dilemma te helpen, formuleert het Europees Centrum voor de Consument een aantal tips die jou helpen een onderscheid te maken tussen betrouwbare en niet-betrouwbare websites. Zie: http://www.eccbelgie.be/cadeaus-kopen-op-het-internet-vermijd-oplichters-s73011.htm.


Schuldhulpverlening in Nederland anno 2013

Wat is er in de Nederlandse gemeentelijke schuldhulpverlening veranderd sinds het ondersteuningsprogramma “Op weg naar effectieve schuldhulp”? De Nederlandse gemeenten Utrecht en Doetinchem vertellen over hun vernieuwde aanpak, zie  http://effectieveschuldhulp.nl/menu/nieuwsbrief/oktober-2013/schuldhulp-anno-2013.


Publicaties

Jaarboeken Krediet en Collectieve Schuldenregeling 2010 en 2011: het Observatorium Krediet en Schuldenlast biedt de Jaarboeken 2010 en 2011 aan voor een bedrag van € 75. Dit aanbod is beschikbaar binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. Voor meer informatie, zie http://www.observatoire-credit.be.

→  Wat betekende het Europees Centrum voor de Consument in 2012 voor de consument? Het Europees Centrum voor de Consument in België (afgekort: ECC) behandelt grensoverschrijdende dossiers, d.w.z. klachten van consumenten die een product of dienst gekocht hebben in een andere Europese lidstaat, in Noorwegen of in IJsland. Het ECC behandelt dus zowel klachten van Belgische consumenten als van consumenten uit een andere lidstaat, Noorwegen en IJsland die iets bij een Belgische ondernemer hebben gekocht. In 2012 vonden meer dan 5700 consumenten hun weg naar het ECC België voor informatie en juridisch advies over een aankoop in Europa. Het aantal vragen en klachten steeg met 30% in vergelijking met 2011 en ze gingen vooral over reizen en elektronische producten. Enkele voorbeelden van behandelde klachten zijn:

 • Ik ging in op de internetaanbieding voor een gratis staal en betaalde de €4 verzendingskosten. Een som van €170 werd mij gedebiteerd van mijn kredietkaart zonder mijn akkoord en er werden mij nog andere producten gestuurd die ik niet bestelde.
 • Ik kocht een ticket voor een musical in Nederland, maar het ticket was een doorverkocht ticket waardoor ik geen toegang kreeg tot de musical.
 • Ik huurde een auto in Italië, leverde deze in perfecte staat terug binnen en toch werd de som van €300 van mijn visakaart afgenomen.

Het jaarverslag 2012 (pdf, 6.15 MB) van het ECC bevat meer details over deze en andere vragen en klachten die in 2012 behandeld werden.

Veilig internetten, hoe moet dat?: OIVO reikt heel wat interessante tips en suggesties aan voor een veilig surfgedrag. Download hier (pdf, 689 KB) de brochure “Veilig internetten, hoe moet dat?


Uitsmijter: “schuldkwijtscheldingsfonds” Jovel zorgt voor een fresh start

Het onlangs opgerichte fonds Jovel wil de schulden van (jonge) gezinnen overnemen opdat zij niet in een jarenlange armoede terechtkomen. Dit Fonds wenst meer concreet instellingen en/of organisaties die personen in schuldbemiddeling begeleiden te steunen door hen een financiële steun uit te keren. Deze steun moet gebruikt worden om schulden van deze personen af te lossen. Om te kunnen genieten van een dergelijke “schuldkwijtschelding” moet aan volgende voorwaarden voldaan zijn:

·         een inkomen is opnieuw verzekerd;

·         de kinderen gaan regelmatig naar school;

·         er is geen risico op herval;

·         het is alleen nog de schuldenlast die een normaal leven in de weg staat;

·         de schuldkwijtschelding is éénmalig;

·         de prioriteit gaat bovendien naar gezinnen met (kleine) kinderen.

Voor meer informatie, zie www.jovel.be of

http://www.kbs-frb.be/fund.aspx?id=307172&src=true&langtype=2067&hq_e=el&hq_m=2869593&hq_l=18&hq_v=11cae33636.

 


Het VCS wenst jou gezellige feesten en een gelukkig 2014

Dit is alweer onze laatste nieuwsbrief van dit jaar. We gaan er even tussenuit: het VCS sluit de deuren tussen kerst en nieuwjaar. Vanaf maandag 6 januari 2014 zijn we weer op post en staan we klaar om jullie ook in 2014 zo goed als mogelijk te ondersteunen. We wensen jullie ook gezellige eindejaarsfeesten en een gelukkig 2014.