Home > E-Zine > Schuldbriefing nr. 36
Klein lettertype instellen Normaal lettertype instellen Groot lettertype instellen
 

Schuldbriefing nr. 36

Betaalt jouw cliënt(e) teveel voor zijn/haar telecomuitgaven?

Ingevolge de gewijzigde Telecomwet veranderden in de laatste drie maanden van 2012 bijna een half miljoen Belgen van GSM-operator. Uit een studie van het BIPT blijkt bovendien dat de prijzen van telecom in België van september tot januari met gemiddeld een derde daalden. Zodanig zelfs dat ons land van het tweede duurste voor telecom, plots het tweede goedkoopste land werd in een vergelijking met de buurlanden. De tarieven voor smartphones en de Triple Play-formules (een abonnement dat internet, telefonie en digitale televisie omvat) liggen echter nog steeds te hoog. Bovendien betalen nog steeds zo'n miljoen Belgen te veel voor hun telecomabonnement, aldus minister van Economie en Consumentenzaken Johan Vande Lanotte. Het betreft vaak consumenten met een abonnement dat helemaal niet aangepast is aan hun reëel telefoon-, GSM- en/of internetgebruik. De minister wil ook deze “slapende” consumenten wakker schudden, onder meer door hen actiever aan te zetten om tarieven te vergelijken via de tariefsimulator op de site www.bestetarief.be. De minister wil er ook voor zorgen dat de telecomwaakhond BIPT er nauwer op toeziet dat de operatoren, zoals wettelijk verplicht, minstens eenmaal per jaar op hun facturen vermelden wat de voordeligste formule is voor de klant. Jij kan er alvast zelf op toezien dat jouw “slapende” cliënten niet te veel betalen door hen te helpen bij het zoeken naar de goedkoopste tarieven. Lees meer: http://samenaanhetwerk.be/article/178/prijzen-mobiele-telefonie-sterk-gedaald/ en ook http://www.samenaanhetwerk.be/article/179/miljoen-belgen-betaalt-te-veel-voor-telecom/.


Gerechtsdeurwaarders mogen no cure no pay niet toepassen bij gerechtelijke invorderingen

De Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders van België wijst er in een omzendbrief van 9 januari 2013 op dat het principe van no cure no pay bij gerechtelijke invorderingen onwettig is en geheel in strijd is met het karakter van openbare orde dat eigen is aan het wettelijk tarief van gerechtsdeurwaarders. Download hier de omzendbrief (pdf, 50 KB) 2013CIR001 van 9 januari 2013.


Wetboek Economisch Recht en online “juridische consumentengids” op komst

De minister van Economie, Consumenten en Noordzee Johan Vande Lanotte maakte onlangs zijn plannen voor 2013 bekend. Enkele opvallende geplande maatregelen zijn:

 • Ons economisch recht (met inbegrip van de wetgeving inzake consumentenbescherming) zal gecodificeerd worden in een “Wetboek Economisch Recht”.
 • De bepalingen van de WMPC (Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming) zullen in boek VI van dit Wetboek Economisch Recht opgenomen worden. De tekst van dit boek VI zal voorzien in de omzetting van de richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten. De voornaamste wijzigingen zullen slaan op de regels inzake overeenkomsten gesloten op afstand en buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten.
 • De screening van alle uitvoeringsbesluiten van de vroegere wetten op de handelspraktijken wordt in 2013 verder gezet. Uit zorg voor leesbaarheid en rechtszekerheid is het de bedoeling de uitvoeringsbesluiten te actualiseren en ze in overeenstemming te brengen met de nieuwe wettelijke bepalingen.
 • Er is een verdere verfijning van de WCK (Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet) op komst. De minister wijst er in dit verband op dat de verkoop van kredietkaarten verbonden met de te koopaanbieding van consumptiegoederen nog steeds zorgen baart, bv. reclame voor of het aanbieden van financiële voordelen verbonden aan aankopen met behulp van een kredietkaart. Het kan daarbij gaan om het verstrekken van kortingen op de aankoopprijs van goederen/diensten die met de kaart worden betaald, maar ook om uitzonderlijk verlaagde debetrentevoeten en/of kosten van het krediet voor bepaalde aankopen met de kredietkaart. Dergelijke praktijken zullen strenger aangepakt worden omdat ze aanleiding geven tot het onnodig financieren van de aankoop van goederen bestemd voor het dagdagelijkse levensonderhoud en overmatige schuldenlast tot gevolg. Ook het leuren met kredietproducten op publieke plaatsen zal aan banden gelegd worden. Hiernaast zal ook artikel 15 WCK (verantwoorde kredietverstrekking) herbekeken worden in functie van reeds geregistreerde betalingsachterstand en onvoldoende analyse van de financiële toestand van de consument (artikel 10 WCK). Indien het voorstel voor een richtlijn inzake woningkredietovereenkomsten (2011/0062(COD) definitief wordt goedgekeurd zal in functie hiervan ook de WCK verder worden aangepast, zowel inhoudelijk als qua toepassingsgebied. Al deze wijzigingen zullen deel uitmaken van Boek VII van het Wetboek Economisch Recht.
 • In uitvoering van het regeerakkoord zal van de FSMA een sterke en onafhankelijke regulator worden gemaakt die ten dienste van de consument van financiële diensten staat. Een ontwerp van wet werd opgesteld en wordt momenteel reeds binnen de regering besproken.
 • De FOD Economie voert een project inzake empowerment van de consument uit. Met dit project wil men een instrumentarium opzetten om de consument beter te informeren zodat hij zich vlotter kan behelpen en betere keuzen kan maken. Bedoeling is dat de consument in eerste instantie een oplossing kan bereiken met de verkoper of dienstverlener. Dit zal bijvoorbeeld gefaciliteerd worden door het ter beschikking stellen van modelbrieven en door de creatie op de website van een unieke informatie-en adviesbron in een eenvoudige en leesvriendelijke taal. Projecten die een betere informatie toelaten zullen operationeel zijn in 2013. Zo zal bv. een “juridische consumentengids” on line worden geplaatst. Deze gids zal op gevulgariseerde wijze talrijke inlichtingen bevatten over de regels van gemeen recht en van de consumentenrechten.
 • De groepsvordering tot herstel van de schade die door een onderneming is veroorzaakt aan een groep consumenten zal in het Wetboek Economisch Recht opgenomen worden. Deze vordering, nog onbekend in het Belgische juridische arsenaal, zou substantieel moeten bijdragen tot een betere naleving van en een betere verdediging van de consumentenrechten.
 • Het Energieakkoord, dat in 2012 het voorwerp heeft uitgemaakt van evaluaties door onder meer de FOD Economie en de Ombudsdienst voor Energie, zal aangepast worden teneinde in 2013 een nieuwe verbetering van de consumentenbescherming in deze sector te kennen.
 • Ook op het vlak van telecom wil de minister de consument beter beschermen. Zo wordt een koninklijk besluit inzake waarschuwingsberichten om de kosten van elektronische communicatiediensten te beheersen voorbereid. De minister wil ook het probleem van het grote aantal tariefplannen in de telecom- en televisiemarkt, het ene al complexere dan het andere, aanpakken. Concreet zal er een koninklijk besluit aangenomen worden dat de inhoud en het eengemaakte formaat van de gestandaardiseerde informatiefiches vastlegt teneinde de vergelijking tussen de hoofdelementen van de tariefplannen te vereenvoudigen op basis van die (neutrale en overzichtelijke) fiches. Verder wil de minister ervoor zorgen dat operatoren in 2013 voor klanten die overschakelen naar een nieuwe operator het behoud van het telefoonnummer realiseren in maximaal 1 dag. Dit zal via de herziening van het koninklijk besluit “nummeroverdraagbaarheid” gebeuren. Indien dit langer aansleept, krijgt de klant recht op financiële compensatie. Ook de regelgeving inzake sociale tarieven zal aangepast worden.

Download hier de integrale “Algemene Beleidsnota (pdf, 1.69 MB)” d.d. 07 januari 2013 van de minister van Economie, Consumenten en Noordzee Johan Vande Lanotte.


Lancering website www.efactuur.belgium.be

Vanaf 1 januari 2013 zijn elektronische en papieren facturen gelijk. Om het gebruik hiervan aan te moedigen en de Europese doelstelling van 50% elektronische facturatie tegen 2020 te bereiken, hebben de Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën Steven Vanackere en de Minister van Administratieve Vereenvoudiging Olivier Chastel de internetsite www.efactuur.belgium.be gelanceerd. Op deze website vind je o.m. informatie over de voordelen van de elektronische facturatie, de toepasselijke wetgeving en een praktische gids voor de implementatie van de elektronische behandeling van de facturen terug. Er is ook een specifieke rubriek voor consumenten opgenomen met o.m. antwoorden op vragen zoals “Heeft de elektronische factuur dezelfde juridische waarde als een elektronische factuur ?”, “Kan je elektronische facturen ook naar particulieren (consumenten) sturen?”, “Zijn facturen in PDF-formaat wettelijk ?”,… Op deze website vind je ook de “GEDRAGSCODE e-INVOICING (elektronische facturatie)” terug. Hierin zijn principes zoals het respect voor de keuze van de consument en de kosteloze terbeschikkingstelling van elektronische facturen voor de consument gedurende 24 maanden opgenomen.


FSMA waarschuwt voor pogingen tot fraude met bankrekeningen en kredietkaarten

Inleiding

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) ontving recent een groeiend aantal klachten over pogingen tot fraude met bankrekeningen en kredietkaarten. Fraudeurs slagen erin gegevens van consumenten te pakken te krijgen waarmee ze geld van de rekeningen van die personen kunnen halen. Die praktijk krijgt vaak de naam "phishing". De FSMA vraagt zeer voorzichtig te zijn en geen persoonlijke codes mee te delen aan anderen. Het is belangrijk dat je jouw cliënten informeert over deze risico’s en over klachtenmogelijkheden.

Wat is phising?

Phishing komt er op neer dat via valse e-mails of valse websites geprobeerd wordt persoonlijke gegevens van consumenten te krijgen. Het gaat onder meer om bankrekening- en kredietkaartnummers, wachtwoorden, toegangs- en pincodes, …. Het komt ook voor dat consumenten telefonisch gecontacteerd worden door personen die zich ten onrechte voordoen als een bankmedewerker en de consument persoonlijke gegevens vragen.

Als de oplichters deze gegevens hebben, kunnen ze zich uitgeven voor hun slachtoffer en geld van de rekening van het slachtoffer halen.

De afgelopen maanden kreeg de FSMA steeds meer meldingen van phishing. Ook de banksector en de gerechtelijke autoriteiten hebben een toename vastgesteld.

Hoe phising voorkomen?

Enkele tips om geen slachtoffer te worden van phishing:

 • Beveilig jouw computer.
 • Geef jouw pincode of jouw toegangscode voor internetbankieren niet aan andere personen, ook niet bij een telefonisch contact met personen die zich voordoen als een bankmedewerker die je niet kent.
 • Keur via internet geen overschrijvingen goed die je niet zelf hebt voorbereid of die je onverwacht kreeg.
 • Als je een betaling doet met een bankkaart, een kredietkaart of via jouw pc, en je hebt de indruk dat er iets mis loopt: stop deze betaling. Zet ook bij twijfel de betaling onmiddellijk stop.

Op de website van Febelfin, de Belgische federatie van de financiële sector (www.febelfin.be, rubriek Safe internetbanking), vind je verdere nuttige informatie over phishing: hoe je een phishingbericht kan herkennen en welke veiligheidsregels je moet naleven.


Rubriek 'onderzoek en registratie' VCS-site in een nieuw kleedje

Bruikbaar voor zowel diegene die beroepsmatig te maken heeft met de schuldenproblematiek als voor andere geïnteresseerden, nuttig als studiemateriaal om bijvoorbeeld de evolutie van bepaalde schuldenproblematieken te duiden,... We stellen jullie graag onze vernieuwde rubriek 'onderzoek en registratie' voor. De oude opdeling van die rubriek werd verlaten en helemaal opgefrist. Voortaan kan je onze rubriek ‘onderzoek en registratie’ consulteren in drie aparte luiken.

Onder de rubrieken ‘1. Basisregistratie’ en ‘2. uitgebreide registratie’ vind je alle rapporten en documenten over de basisregistratie en de uitgebreide registratie terug. Zowel oudere als de meest recente rapporten zijn hier beschikbaar en integraal downloadbaar. Ook de documenten die je moet gebruiken voor de verplichte registratie kan je via deze rubriek downloaden.

Nieuw is de rubriek '3. Andere onderzoeken'. Die bevat interessante publicaties over de schuldenproblematiek, zowel binnenlandse als buitenlandse, en wordt regelmatig aangevuld.

Voor meer info: www.vlaamscentrumschuldenlast.be/onderzoek_en_registratie

 


Good practice schuldpreventie: budgetspel georganiseerd door de Regionale Dienst voor Schuldbemiddeling ‘Vlaamse Ardennen’

Inleiding

Het VCS verzamelt goede praktijken op het vlak van schuldpreventie-initiatieven en maakt deze kenbaar via www.vlaamscentrumschuldenlast.be/preventie/good_practices. Deze maand willen we het budgetspel dat georganiseerd wordt door de Regionale Dienst voor Schuldbemiddeling ‘Vlaamse Ardennen’ in de kijker zetten.

Beschrijving

Algemeen

Dit spel speelt zich af in de leefwereld van een jongere die zelfstandig woont.  De klasgroep wordt verdeeld in groepjes waarbij elke groep een verschillend inkomen heeft en hiermee een fictieve maand moet rondkomen.  Elkeen bevindt zich in een andere leefsituatie, bijvoorbeeld een tienerouder met kind; een deeltijds-werkende of iemand die een leefloon ontvangt. Elke groep heeft een budgetfiche, dobbelsteen, loonsituatie en dient een woning te kiezen in functie van hun leefsituatie en inkomen. Daarnaast komen andere vaste en ook variabele  kosten aan bod.

Volgens de deelnemers is dit spel een eye-opener, gezien het een realistisch beeld geeft van de leefsituatie- en financiële verplichtingen van een jongere die zelfstandig woont.

Praktisch

Eens de groepen verdeeld zijn, worden alle inkomsten en uitgaven genoteerd op een budgetplan.  De leerlingen dienen na te denken en uit te rekenen hoeveel er kan besteed worden.

Het spel speelt als een soort ganzenbord met 31 dagen. Elke week komen er vaste kosten en wordt er gevraagd eens na te denken over wat men wil uitgeven in de supermarkt.

Het spelbord wordt geprojecteerd, de spelleider kan de pionnen verzetten en leest voor elk vakje de opdracht voor. Voorbeelden zijn:

 • “Je wil vandaag eens in een frituur gaan eten, hoeveel geef je hieraan uit?”
 • “Je jas is gescheurd. Hoeveel geef je uit aan een nieuwe jas?”
 • “Je gsm is gevallen en onherroepelijk stuk, hoeveel geef je uit aan een nieuwe gsm?”
 • “je moeder is jarig, hoeveel geef je aan een cadeau?”

Als het spel gespeeld is, volgt een nabespreking waarbij oorzaken, valkuilen (kredieten) en hulpverlening besproken worden. Bij voldoende tijd over, wordt ook een stukje van de dvd Budget Survival Kids getoond om te helpen bij deze nabespreking.

Doelstelllingen

De doelstellingen zijn:

 • Kennismaking met de reële financiële situatie van jongeren die zelfstandig wonen
 • Het zichtbaar maken van de valkuilen van onze consumptiemaatschappij
 • Bewerkstelligen van bewustwording van het bestedingsgedrag/leren stellen van prioriteiten
 • Belichten van oorzaken, in vraag stellen van vanzelfsprekendheden
 • Aanreiken van creatieve/goedkopere oplossingen
 • Belichten van de schuldhulpverlening

Benodigdheden

PC/Laptop en beamer, speelbord (doc-bestand), dobbelstenen (1 per groep), geld (specimen), budgetplan, opdrachten/betekenis vakjes, loonsituaties,…

Doelgroep

Het spel is geschikt voor:

 • Jeugdbewegingen
 • Leerkrachten/klasgroepen 3e graad secundair onderwijs

Hoe te verkrijgen en meer informatie

Het spel is gratis en kan op afspraak aangevraagd worden.

Alle info te verkrijgen via:

 • Pieter Van Welden - pvw@ocmwoudenaarde.be - tel. 055/460.640
 • Gwen Jooris - gj@ocmwoudenaarde.be - tel. 055/460 658

Kick-off elektronisch dossier CAW’s op 19 maart 2013

Net voor het jaareinde 2012 tekenden de CAW’s een contract met de firma Regas, voor de ontwikkeling en het gebruik van een elektronisch dossier voor de ganse sector. En ook de Vlaamse overheid kwam over de brug met een projectsubsidie aan het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk voor de ontwikkeling van dit e-dossier. Doelstelling: vanaf 1 januari 2014 zullen alle hulpverleners in de CAW-sector online kunnen werken met een gebruiksvriendelijk dossiersysteem. Onder meer de “Hulpverlening financiële problemen” zal in dit e-dossier opgenomen worden. Op 19 maart 2013 wordt de kick-off voor dit project gegeven. Lees meer: http://www.steunpunt.be/public/article/322


Landbouwer-natuurlijke persoon moet ook beroep kunnen doen op Wet Continuïteit Ondernemingen

In het arrest nr. 24/2013 van 28 februari 2013 boog het Grondwettelijk Hof zich over de vraag of art. 3 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen in strijd is met de Grondwet. Deze bepaling stelt namelijk dat deze wet (enkel) toepasselijk is op “de kooplieden bedoeld in artikel 1 van het Wetboek van koophandel, de landbouwvennootschap bedoeld in artikel 2, § 3, van het Wetboek van vennootschappen en de burgerlijke vennootschappen met handelsvorm bedoeld in artikel 3, § 4, van hetzelfde wetboek”. Landbouwers die hun beroepsactiviteit als natuurlijke persoon uitoefenen, worden met andere woorden uitgesloten. Het Hof wijst erop dat het bezitten van rechtspersoonlijkheid blijkbaar geen noodzakelijke voorwaarde is om beroep te kunnen doen op deze wet (cfr. kooplieden/handelaars die hun beroepsactiviteit als natuurlijke persoon uitoefenen komen ook in aanmerking). Anderzijds is het evenmin per se vereist dat men handelaar is: ook de in het Wetboek van vennootschappen bedoelde landbouwvennootschappen en burgerlijke vennootschappen met handelsvorm kunnen beroep doen op de Wet Continuïteit Ondernemingen. Het Grondwettelijk Hof leidt hieruit af dat de criteria “handelaar” en “bezitten van rechtspersoonlijkheid”, niet relevant zijn ten opzichte van het bij de Wet Continuïteit Ondernemingen nagestreefde doel. Het Hof wijst er vervolgens op dat de procedure collectieve schuldenregeling, die wel openstaat voor landbouwers-natuurlijke personen, niet tot doel heeft de activiteit van de onderneming in moeilijkheden zoveel mogelijk te behouden, in het belang van de ondernemer maar ook in het belang van zijn schuldeisers. De landbouwer die zijn beroepsactiviteit als natuurlijke persoon uitoefent en die met moeilijkheden wordt geconfronteerd, kan deze doelstelling dus niet bereiken door het opstarten van een procedure collectieve schuldenregeling. Het Grondwettelijk Hof besluit dan ook dat art. 3 van de Wet Continuïteit Ondernemingen de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt in zoverre het inhoudt dat een landbouwer die zijn beroepsactiviteit als natuurlijke persoon uitoefent, niet het voordeel van de bij die wet in werking gestelde maatregelen en procedures geniet. Download hier het integrale arrest nr. 24/2013 van 28 februari 2013 (pdf, 260 KB).


Krediet en problematische schuldenlast: welke geografische verschillen?

Onze collega’s van l’Observatoire du Crédit et de l’Endettement onderzochten of de gegevens van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP) van de Nationale Bank van België (NBB) geografische verschillen vertonen op het vlak van krediet en overmatige schuldenlast. Zij stelden vast dat inwoners van bepaalde delen van het land meer beroep doen op krediet dan inwoners van andere regio's en dat kredietnemers in bepaalde regio’s meer moeilijkheden ondervinden om hun krediet tijdig terug te betalen. Het blijkt meer bepaald dat een groter percentage Walen een consumentenkrediet heeft, terwijl de Vlamingen eerder een hypothecair krediet hebben. De Brusselaars hebben minder kredieten, zowel hypothecaire als consumentenkredieten. Ook het geleende bedrag en het aantal kredieten verschilt: de Walen hebben meer kredieten dan de Vlamingen, maar wel voor een lager bedrag. Deze feiten zijn nog opmerkelijker wanneer we de subregio's bekijken die sterker worden getroffen door een precaire economische situatie: in regio's met een hoge werkloosheidsgraad en waar de inwoners een lager inkomen hebben, komen meer consumentenkredieten en minder hypothecaire kredieten voor. Er komen ook meer kredieten voor, hoewel de geleende bedragen lager zijn. Weinig verbazend is de vaststelling dat inwoners van de economisch meest kwetsbare landsdelen meer moeilijkheden ondervinden om hun kredieten tijdig terug te betalen. In deze delen van het land is het gemiddeld aantal onbetaalde kredieten hoger. Zo hebben in de provincie Vlaams-Brabant slechts 3 kredietnemers op 100 problemen om hun kredieten terug te betalen, tegenover iets meer dan 10 op  100 in het administratieve arrondissement Charleroi.  Download hier het integrale rapport “Krediet en problematische schuldenlast: welke geografische verschillen? (pdf, 2.72 MB)


Wat zijn jouw ervaringen op het vlak van werken met vrijwilligers in de budget- en schuldhulpverlening?

Het Vlaams Centrum Schuldenlast organiseert in het najaar 2013 een studiedag rond de inzet van vrijwilligers in de budget- en schuldhulpverlening. Momenteel bereiden we deze studiedag voor en zijn we op zoek naar goede voorbeelden die op deze studiedag inspirerend zouden kunnen werken. Al jouw ervaringen in dit verband, alsook eventuele suggesties, mag je mailen naar info@vlaamscentrumschuldenlast.be.


Kwalitatief up-to-date aanbod ‘Vorming, Training & Opleiding’ op jouw maat

Het VCS gebruikt sinds kort de term ‘Vorming Training Opleiding’ (afgekort: VTO) om zijn diverse opleidingen en studiedagen te omvatten (zie www.vlaamscentrumschuldenlast.be/vorming_training_opleiding). Deze termwijziging is niet louter een cosmetische operatie. We willen ons VTO-aanbod voortdurend up-to-date houden, op kwalitatief vlak verbeteren, laten inspelen op actuele ontwikkelingen en nog meer laten aansluiten op jullie vragen en behoeften.

Vanuit deze visie organiseerden we in 2012 een behoeftenonderzoek en bevraagden we een aantal stakeholders. Op basis hiervan werd ons VTO-aanbod o.m. als volgt aangepast:

 • Aangezien de vraag naar basisopleidingen hoog was, organiseren we in 2013 7 basisopleidingen schuldbemiddeling, één meer dan de voorbije jaren (4 in het voorjaar en 3 in het najaar). De bedoeling is uiteraard om zoveel mogelijk mensen de kans te geven deze waardevolle opleiding (ook erkend door de Vlaamse overheid) te volgen.
 • In 2012 zijn we gestart met de organisatie van enkele nieuwe thematische opleidingen, die stuk voor stuk verder en dieper ingaan op bepaalde aspecten van de budget- en schuldhulpverlening. Denk maar aan de opleiding ‘Van adviseren naar motiveren tot empoweren in budget- en schuldhulpverlening’ of de opleiding ‘Verjaring, een gemakkelijke uitweg voor schuldenaars ?’ Ze waren een groot succes, juist omdat  velen onder jullie dagelijks met deze problematieken in aanraking komen.
 • Op deze ingeslagen weg gaan we ook in 2013 verder.  We organiseren opnieuw diverse methodische opleidingen, de opleiding rond verjaring wordt 2 maal georganiseerd en er staan nog enkele nieuwe opleidingen op stapel. Hierover informeren we jullie via diverse nieuwsbrieven en e-flashes.
 • Naast de nieuwe opleidingen organiseren we uiteraard nog steeds een aantal “klassiekers” die we continu actualiseren en bijsturen op basis van de evaluaties door cursisten. Het betreft opleidingen die al wat langer lopen en betrekking hebben op thema’s waarin elke budget/schuldhulpverlener zich zou moeten verdiepen. Concreet gaat het o.m. om de opleidingen rond de procedure collectieve schuldenregeling, de wet consumentenkrediet, de wet marktpraktijken, zelfstandigen en schulden, enz...
 • Naast dit open aanbod, organiseerden we ook opleidingen op maat, rekening houdende met de specifieke vragen van een welbepaald OCMW/CAW. Indien jij ook een opleiding op maat wenst, kan je contact opnemen met Miet Remans, stafmedewerker vorming en publicaties (tel.: 02/211.56.37 of via mail: miet.remans@vlaamscentrumschuldenlast.be).

Het moge duidelijk zijn: de uitbouw, evaluatie en bijsturing van opleidingen is een constant gegeven voor ons. We zijn er dagelijks meer bezig en vinden het essentieel om kort op de bal te spelen en rekening te houden met jullie wensen en vragen. Nogmaals: suggesties van jullie zijde zijn dan ook steeds welkom!

 


“Kredietbemiddelaar” bemiddelt tussen ondernemers en financiële instellingen

Heb je cliënten die ondernemer zijn en een conflict hebben met hun financiële instelling? De “Kredietbemiddelaar” van het KeFik (Kenniscentrum voor Financiering van KMO) begeleidt en ondersteunt ondernemers met dergelijke problemen gratis. Een verlenging van de kredietlooptijd, een verhoging van het bestaand krediet, faciliteiten voor een bestaand krediet,… de kredietbemiddelaar helpt hen een oplossing te vinden voor hun financieringsproblemen. Hij speelt een neutrale, intermediaire rol tussen de ondernemer en diens financiële instelling teneinde in alle vertrouwen een oplossing te vinden. De Kredietbemiddelaar reikt ook alternatieve financieringsmogelijkheden en informatie over publieke maatregelen aan. Indien nodig, treedt de Kredietbemiddelaar op als bemiddelaar met de andere overheden (belastingontvanger, openbare instellingen van sociale zekerheid,...). De dienstverlening is gratis, snel en efficiënt. Meer dan 60% van de behandelde dossiers werden succesvol afgesloten dankzij de tussenkomst van de Kredietbemiddelaar. Voor meer info: http://www.kefik.be/nl/kredietbemiddelaar.


Waar klacht neerleggen bij een geschil?

Voor bepaalde sectoren (energie, telecommunicatie, bank en verzekeringen,...) werd een ombudsdienst, bemiddelingsdienst of arbitragedienst in het leven geroepen om de nadelen van gerechtelijke procedures te vermijden. Meestal gaat het om een gratis dienst waarop benadeelde consumenten beroep kunnen doen in een poging tot een minnelijke schikking te komen wanneer onderling geen oplossing gevonden kon worden. Om consumenten te helpen de juiste dienst te vinden bij klachten, bracht het OIVO de handige gids “Waar klacht neerleggen bij een geschil? (pdf, 498 KB)” uit die je ook via deze site kan downloaden.


Bijzondere contactgegevens energieleveranciers

Vorig jaar maakte het VCS bekend dat de 4 grootste telecomoperatoren (Belgacom/Proximus, Telenet, Mobistar en Base) voor instellingen erkend voor schuldbemiddeling bijzonder e-mailadressen hadden aangemaakt. Zij deden dit op vrijwillige basis en kunnen hierdoor als 'voorlopers' beschouwd worden. Ondertussen moeten namelijk ook energieleveranciers, verplicht conform het Energiebesluit, een specifiek telefoonnummer (bereikbaar tijdens de kantooruren) en een e-mailadres voorzien voor OCMW-medewerkers, sociale huisvestingsmaatschappijen en CAW’s. Het VCS verzamelde ondertussen deze specifieke contactgegevens bij Electrabel Customer Solutions, Essent, Luminus en Ebem. Je kan ze terugvinden op het "expert-extranet" van de website van het VCS. We hebben nog niet de gegevens van alle andere leveranciers kunnen verzamelen. Zodra we hierover beschikken, worden deze toegevoegd aan de lijst. Ben jij al in bezit van deze gegevens bij andere leveranciers? Mail ze dan naar . Alvast bedankt!


Incasso-industrie in Nederland

Wie de recente Zembla-reportage over de incasso-industrie in Nederland gemist heeft, kan deze uitzending alsnog online bekijken.